Arbetsgivare hade rätt att omplacera föräldralediga

Artikel av: advokat Linnéa Lindahl

Arbetsdomstolen har i början av året meddelat dom, AD 2022 nr 4, i en tvist rörande arbetstagares rätt till föräldraledighet på deltid med oförändrade arbetsuppgifter.  

Bakgrunden till tvisten vid Arbetsdomstolen var att tre kriminalvårdare, som arbetade vid transportenheten hos Kriminalvården, ansökte om föräldraledighet på deltid för att bland annat kunna hämta och lämna barn på skola och fritids. Arbetstagarna önskade därför börja senare och sluta tidigare vissa dagar i veckan med fast start- och sluttid. Kriminalvården informerade arbetstagarna om att ledighet på det sätt som begärts endast kunde beviljas om de berörda arbetstagarna accepterade att tillfälligt omplaceras till arbete vid häkte eller anstalt. Två av de tre arbetstagarna godtog omplacering. Kriminalvården beviljade de begärda ledigheterna och omplacerade de två arbetstagarna. Den tredje arbetstagaren motsatte sig omplacering och någon föräldraledighet kom i anledning därav inte till stånd.  

Fackförbundet ST var av uppfattningen att de berörda arbetstagarna hade rätt till föräldraledighet på deltid på det sätt som begärts med oförändrade arbetsuppgifter. Förbundet gjorde även gällande att arbetstagarna genom omplaceringarna missgynnandes på grund av föräldraledigheten, i strid med föräldraledighetslagen.  

Enligt föräldraledighetslagen ska en arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till föräldraledighet samråda med arbetsgivaren om hur ledigheten ska tas ut och andra frågor som rör ledigheten. Av föräldraledighetslagen följer att om arbetstagaren och arbetsgivaren inte kan komma överens om hur ledigheten ska tas ut, är utgångspunkten att ledighet ska beviljas på det sätt som arbetstagaren önskar. Detta gäller dock endast om arbetstagarens önskemål inte innebär att arbetsgivarens verksamhet påtagligt störs.  

I domen konstaterade Arbetsdomstolen att arbetstagaren som huvudregel ska beviljas ledigt enligt önskemål med oförändrade arbetsuppgifter. Skulle detta medföra påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet bör, enligt Arbetsdomstolen, arbetstagaren i stället erbjudas omplacering till andra arbetsuppgifter och beviljas ledighet på det sätt arbetstagaren begärt. Arbetsdomstolen konstaterade vidare att det som utgångspunkt inte är ett missgynnande i strid med föräldraledighetslagen när en arbetsgivare omplacerar en arbetstagare med beviljad föräldraledighet på deltid i enlighet med begäran. Det sagda gäller under förutsättning att arbetsgivaren gjort bedömningen att en beviljad begäran med oförändrade arbetsuppgifter skulle innebära en påtaglig störning i verksamheten. Skälet till detta är att omplaceringen då är en nödvändig följd av ledigheten.  

Arbetsdomstolen prövade därefter om de begärda ledigheterna hade utgjort en påtaglig störning om de hade beviljats, vilket Kriminalvården hade funnit. Kriminalvårdens transporter som utfördes av den enhet som arbetstagarna tillhörde beställdes eller ändrades ofta med kort varsel och var därför svåra att planera bemanningsmässigt. Det fanns således ett behov av flexibilitet i verksamheten och arbetstagarna vid transportenheten hade därför normalt flexibla arbetsscheman som kunde ändras även samma dag. Mot bakgrund härav skulle, enligt Kriminalvården, beviljade föräldraledigheter med bibehållna arbetsuppgifter innebära att arbetstagarna inte skulle kunna utföra arbete i tillräckligt hög grad. Arbetsdomstolen godtog Kriminalvårdens resonemang och konstaterade att Kriminalvården i avsevärt lägre grad skulle kunnat tillgodogöra sig arbetstagarnas arbetskraft jämfört med kollegorna och att det därmed hade inneburit en påtaglig störning i Kriminalvårdens verksamhet om arbetstagarna hade varit lediga på det sätt som de hade begärt med oförändrade arbetsuppgifter. Arbetstagarna hade därför inte rätt att kräva att få vara lediga på det sätt som de önskande med oförändrade arbetsuppgifter, utan omplaceringarna hade tvärtom varit en nödvändig följd av begärd ledighet. Omplaceringarna utgjorde därmed inte ett missgynnande i strid med föräldraledighetslagen. Med andra ord skulle föräldraledigheterna innebära så pass stora påfrestningar för verksamheten att Kriminalvården hade rätt att omplacera de berörda arbetstagarna för att möjliggöra för dem att vara föräldralediga enligt önskemål.  

Kommentar  

Som arbetsgivare är det viktigt att kunna planera verksamheten framåt och anställdas önskemål om föräldraledighet kan innebära en utmaning. En arbetsgivare som får en ansökan om föräldraledighet på deltid bör ordentligt diskutera med den berörda arbetstagaren om hur mycket arbetstiden ska förkortas och om ledigheten ska tas ut en viss eller vissa dagar i veckan eller som en förkortning av den dagliga arbetstiden. Det är ofta möjligt att hitta ett upplägg för ledigheten som funkar både för verksamheten och arbetstagaren. 

För det fall arbetsgivaren och arbetstagaren inte kan komma överens måste arbetsgivaren hantera arbetstagarens ansökan om ledighet. Kan arbetsgivaren visa att det skulle innebära för stora påfrestningar för verksamheten att bevilja föräldraledighet på deltid på det sätt som arbetstagaren önskar, får arbetsgivaren tillfälligt omplacera arbetstagaren inom ramen för arbetsskyldigheten för att möta hans eller hennes önskemål om ledighet. En sådan omplacering strider inte mot föräldraledighetslagen.  

Tänk på att kollektivavtal kan innehålla bestämmelser om föräldraledighet som avviker från föräldraledighetslagen.   

 

Har du frågor om föräldraledighet? Kontakta oss gärna.  

Advokat Linnea Lindahl

E-post: linnea.lindahl@emplaw.se
Tel: + 46 (0)70 365 72 94 (Mobil)

Arbetstagares rätt till föräldraledighet

Fler intressanta inlägg