Information om behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

EmpLaw Advokater AB (”EmpLaw”) värnar om din personliga integritet och att skydda de personuppgifter som vi behandlar i vår verksamhet.

 

Du kan besöka vår hemsida, www.emplaw.se, utan att du behöver lämna några personuppgifter.

 

EmpLaw är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter om personer som vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras och som vi tar emot i samband med kontakter med leverantörer. EmpLaw är även personuppgiftsansvarig för personuppgifter som vi erhåller när du söker anställning hos oss, eller annars kontaktar oss. Att vi är personuppgiftsansvarig betyder att vi ansvarar för att vår personuppgiftsbehandling sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 

Vi behandlar olika personuppgifter beroende av situation, men främst gäller det namn, kontaktuppgifter, till exempel e-postadress, postadress och telefonnummer, identifikationsuppgifter och faktureringsinformation.

 

Ändamålen med vår behandling och den lagliga grunden för behandlingen

Vi behandlar personuppgifter för att utvärdera om vi kan acceptera ett uppdrag (obligatorisk jävskontroll), för att utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata våra klienters intressen och för att kommunicera med dig. Vi behandlar även personuppgifter för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlar vi för att det är nödvändigt för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal, uppfylla rättsliga förpliktelser, samt efter en intresseavvägning där vårt eller klientens intresse av att behandla dina uppgifter väger tyngre än ditt eventuella intresse av att uppgifterna inte behandlas. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att du lämnar några personuppgifter finns det risk för att vi inte kan genomföra nödvändig jävskontroll och då inte åta oss ett uppdrag.

 

Behandlingen av personuppgifter i samband med rekrytering sker med stöd av vårt berättigade intresse av att genomföra rekryteringar. Uppgifter hänförliga till leverantörer eller dess företrädare behandlas på grundval av vårt berättigade intresse av att administrera och fullgöra våra avtalsförpliktelser.

 

Vi kan också komma att behandla personuppgifter för verksamhetsutveckling, marknadsanalys, marknadsföring, statistik och riskhantering. De uppgifter som vi behandlar för att utveckla och analysera verksamheten behandlas med stöd av vårt berättigade intresse av att utveckla vår verksamhet och kommunicera med våra kontakter.

 

Utlämnande av personuppgifter

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående om inte (i) det särskilt överenskommits mellan EmpLaw och dig, (ii) det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för tillvaratagande av klientens rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller följa myndighetsbeslut, beslut av domstol eller beslut i skiljeförfarande, eller (iv) om vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud, liksom inom ramen för skiljeförfaranden, om det är nödvändigt för att tillvarata klientens rättigheter. 

 

Lagringsperiod

Dina personuppgifter sparas av oss, i enlighet med den skyldighet som åvilar EmpLaw enligt Vägledande regler för god advokatsed, under tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen. Personuppgifter som behandlas i syfte att genomföra rekryteringar, ingå och fullgöra avtal med leverantörer samt utveckla, analysera och marknadsföra vår verksamhet sparas bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, om inte uppgifterna enligt lag måste eller får sparas längre.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information från oss om vår behandling av personuppgifter som rör dig, om vi inte är hindrade av tystnadsplikt enligt Vägledande regler för god advokatsed från att lämna ut sådan information. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta eller radera personuppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har rätt att i ett maskinläsbart format få ut sådana personuppgifter som du har lämnat till oss. Du har även rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

 

Du har rätt att vända dig till Datainspektionen (www.datainspektionen.se), som är tillsynsmyndighet, om du har invändningar eller klagomål avseende vår behandling av personuppgifter.

 

Kontaktuppgifter

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om, eller klagomål på, hur vi behandlar dina personuppgifter, eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt ovan. Du kontaktar oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@emplaw.se, eller genom att skicka ett brev till vår postadress Humlegårdsgatan 4, 2 tr, 114 46 Stockholm.