Lön ska betalas ut månadsvis för att få stöd vid korttidsarbete

Artikel av: jur.kand. Linnéa Lindahl

Arbetsgivare som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter till följd av den pågående pandemin, har sedan april förra året kunnat ansöka hos Tillväxtverket om ekonomiskt stöd vid korttidsarbete. Korttidsarbete innebär att arbetstagare tillfälligt går ned i arbetstid och lön. Reglerna för statligt stöd vid korttidsarbete innebär att staten står för en del av kostnaderna för korttidsarbetet.

Ett stort antal arbetsgivare ansökte år 2020 om stöd vid korttidsarbete. Arbetsgivare som har fått avslag på sin ansökan kan överklaga Tillväxtverkets beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm. En dom meddelad av Förvaltningsrätten i Stockholm kan i sin tur överklagas till Kammarrätten i Stockholm.

Tillväxtverket har i flera fall avslagit ansökan om stöd med motiveringen att lön inte hade betalats ut regelmässigt till den anställde. Exempelvis har företag nekats stöd för lön till VD som valt att låta lönen vara innestående under en kortare period. I ett annat fall har stöd nekats för anställda då ersättning för utfört arbete utgått främst i form av utdelning vid ett tillfälle årligen.

Stöd till företag enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete beräknas utifrån den anställdes ordinarie lön. Med ordinarie lön menas, enligt lagen, den regelmässigt kontanta lön som den anställde skulle ha haft om han eller hon inte deltagit i korttidsarbete.

I nya avgöranden från Kammarrätten anges att lönen måste betalas ut månadsvis för att den ska anses utgå regelmässigt. Det innebär bland annat att lön som i och för sig betalas regelbundet men med ett annat intervall än månatligen, till exempel varannan månad, varje kvartal, eller en gång om året inte betalas ut regelmässigt enligt Kammarrättens tolkning av lagen.

Frågan om lön måste betalas ut månadsvis för att det ska anses vara fråga om regelmässigt utgående lön i lagens mening, har ännu inte prövats av Högsta förvaltningsdomstolen.

________________________________________________

EmpLaw Advokater stöttar arbetsgivare inom arbetsrätt och HR. Vår utgångspunkt är att juridiken inte lägger några hinder i vägen utan erbjuder möjligheter. Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om hur vi jobbar!

Jur.kand. Linnéa Lindahl, linnea.lindahl@emplaw.se / + 46 (0)70 365 72 94

Fler intressanta inlägg

Arbetstagares rätt till föräldraledighet

Arbetsgivare hade rätt att omplacera föräldralediga

Artikel av: advokat Linnéa Lindahl Arbetsdomstolen har i början av året meddelat dom, AD 2022 nr 4, i en tvist rörande arbetstagares rätt till föräldraledighet på deltid med oförändrade arbetsuppgifter.   Bakgrunden till tvisten vid Arbetsdomstolen var

Läs mer »